Спасылкі

Вікіпедыя – пра актыўную ацэнку

Nastaunik.info – інфармацыйна-метадычны сайт для беларускіх настаўнікаў

dn.aacenka.by – сістэма дыстанцыйнага навучання

CEO – партал, прысвечаны АА у Польшчы

2022 

Вераніка Арлова: Актыўнае жыццё тут і цяпер, Настаўніцкая газета 20 студзеня 2021 г. https://nastgaz.by/aktyunae-zhytstsyo-tut-i-tsyaper/

2021

У бітве за адзнакі, Настаўніцкая газета 23 снежня 2021 г.  https://nastgaz.by/u-bitve-za-adznaki/

Жанна Елізарава: Галоўнае — развіць творчы патэнцыял вучняў, Настаўніцкая газета 27лютага 2021 г., https://nastgaz.by/galounae-razvits-tvorchy-patentsyyal-vuchnyau/

Наталля Катчанка: Настаўніца замежнай мовы — пра кайф на ўроку, імправізацыю і матывацыю да навучання, Звязда 3 кастрычніка 2021 г. https://zviazda.by/be/news/20211001/1633095542-nastaunica-zamezhnay-movy-pra-kayf-na-uroku-impravizacyyu-i-matyvacyyu-da

Таццяна Літвіновіч: Чатыры пытанні для матывацыі,  Настаўніцкая газета 21 снежня 2021 г. https://nastgaz.by/chatyry-pytanni-dlya-matyvatsyi/

Чаму ад узаемнага навучання педагогаў выйграюць найперш іх вучні, Звязда 20 верасня 2021 г. https://zviazda.by/be/news/20210405/1617634063-chamu-ad-uzaemnaga-navuchannya-pedagogau-vyygrayuc-naypersh-ih-vuchni

2020

Адчуваць сябе дырыжорам вучэбнага працэсу, Настаўніцкая газета 23 красавіка 2020 г. https://nastgaz.by/adchuvats-syabe-dyryzhoram-vuchebnaga-pratsesu/

Актыўная ацэнка: майстар-клас па мэтапастаноўцы, Настаўніцкая газета 20 лютага 2020 г. https://nastgaz.by/aktyunaya-atsenka-majstar-klas-pa-metapastanoutsy/

Мікалай Запрудскі, Глыбіня пазнання вызначаецца дыялагічнасцю адукацыйнага працэсу, Настаўніцкая газета 20 снежня 2020 г.  https://nastgaz.by/glybinya-paznannya-vyznachaetstsa-dyyalagichnastsyu-adukatsyjnaga-pratsesu/

2019

Актыўная ацэнка: новая філасофія,  Звязда 7 чэрвеня 2019 г.  https://zviazda.by/be/news/20190606/1559837384-aktyunaya-acenka-novaya-filasofiya

Супрацоўніцтва дзеля будучыні на трэцяй штогадовай (не)канферэнцыі настаўнікаў Edcamp Belarus 2019, Настаўніцкая газета 26 кастрычніка 2019 г. https://nastgaz.by/supratsounitstva-dzelya-buduchyni/

Міхась Кудзейка: Права на памылку, або Актыўная ацэнка для пачаткоўцаў, Настаўніцкая газета16 сакавіка 2019 г. Права на памылку, або Актыўная ацэнка для пачаткоўцаў | Настаўніцкая газета (nastgaz.by)

Таццяна Багдановіч: На што расходуецца кінетычная энергія аўтамабіля ў руху пры тармажэнні?, Настаўніцкая газета 11 ліпеня 2019 г. https://nastgaz.by/na-shto-rashoduetstsa-kinetychnaya-energiya-autamabilya-u-ruhu-pry-tarmazhenni/

Актыўная ацэнка у настаўнікаў пачатковых класаў сярэдняй школы № 7 Смаргоні Святланы Васільеўны Мрочка і Святланы Аляксандраўны Сергіевіч, Настаўніцкая газета 17 студзеня 2019 г. https://nastgaz.by/aktyunaya-atsenka/

Таццяна Размысловіч: Англійская без хайпа, Настаўніцкая газета 12 верасня 2019 г. https://nastgaz.by/anglijskaya-bez-hajpa/

Ларыса Валынец: Праваднік сучасных тэхналогій навучання, Настаўніцкая газета 25 чэрвеня 2019 г. https://nastgaz.by/pravadnik-suchasnyh-tehnalogij-navuchannya/

2018 

Галіна Сухава, Крытэрыі ацэнкі Настаўніцкая газета, 6 лютага 2018 г. https://nastgaz.by/kryteryi-atsenki/

Галіна Сухава, Актыўная і падсумоўваючая ацэнкі. Праца з бацькамі, Настаўніцкая газета 11 студзеня 2018 г. https://nastgaz.by/aktyunaya-i-padsumouvayuchaya-atsenki-p…/

Локіс, С.І. Зваротная відэасувязь як інструмент самаразвіцця педагога / С.І. Локіс // Настаўніцкая газета. – 2018. – 17  лістапада (№132). – С.7.

Ганна Паўлюкевіч, Адэкватная самаацэнка ў пачаткоўцаў, Настаўніцкая газета 9 чэрвеня 2018 г. https://nastgaz.by/adekvatnaya-samaatsenka-u-pachatkoutsau/

Актыўная ацэнка для расійскіх педагогаў, Настаўніцкая газета 18 кастрычніка 2018 г. https://nastgaz.by/aktyunaya-atsenka-dlya-rasijskih-pedagogau/  

2017

Вольга Жыткая. Навошта патрэбны веды? Прыклады пастаноўкі ключавых пытанняў на ўроках біялогіі https://portfolio.ng-press.by/metad…/navoshta-patrebny-vedy/

Міхась Кудзейка дацэнт БДПУ, “Возможности активной оценки в воспітании активной личности”, часопіс «Пачатковая школа» , №11, 2017 http://www.nastaunik.info/…/fil…/page/files/pac-skola-aa.pdf

Светлана Локис «С активной оценкой к активному уроку» часопіс «Пачатковая школа» , №11, 2017
http://www.nastaunik.info/…/files/page/files/lokis-aa-p-sko…

 Сучасныя школьныя тэхналогіі — асяроддзе для пазнавальнай дзейнасці, Настаўніцкая газета, 22 красавіка 2017 https://nastgaz.by/suchasniya-shkolniya-tehnalogii-asyarod…/

Стратэгія кіравання — у новай філасофіі адукацыі, Настаўніцкая газета, 20 ліпеня 2017 г. https://nastgaz.by/strategiya-kiravannya-u-novaj-filasofii…/

Да перамогі — гатовы!, Настаўніцкая газета 20 мая 2017 г https://nastgaz.by/da-peramogi-gatovy/

Пакуль вучымся – вучым! Настаўніцкая газета, 7 кастрычніка 2017 г. https://nastgaz.by/pakul-vuchymsya-vuchym/

Генетычны код — педагогіка, Настаўніцкая газета, 7 кастрычніка 2017, https://nastgaz.by/genetychny-kod-pedagogika/

Стратэгічныя вектары адукацыі, Настаўніцкая газета, 17 лістапада 2017г.  https://nastgaz.by/strategichnyya-vektary-adukatsyi/

Мікалай Запрудскі, Мэтавы кампанент урока Настаўніцкая газета, 17 лістапада 2017 г. https://nastgaz.by/metavy-kampanent-uroka/

Ці кожны настаўнік здольны прыняць філасофію актыўнай ацэнкі?, Звязда, 1.07.2017 http://zviazda.by/…/1498828989-ci-kozhny-nastaunik-zdolny-p…

Алена Цынкевіч, Вольга Калядзіч «Актыўная ацэнка як аснова кантрольна-ацэначнай дзейнасці настаўніка і вучняў», Настаўніцкая газета, 27 лютага 2017 http://www.nastaunik.info/node/15460

Аляксандр Якубоўскі, Вольга Дубоўская. Сігналы зваротнай сувязі, Настаўніцкая газета, https://portfolio.ng-press.by/u…/signaly-zvarotnaj-suvyazi/…

Якубовский, А.В.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ ПО ФИЗИКЕ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ /Фізіка, 2017, № 3. С. 3-9.

Якубовская, Э.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ ПО ФИЗИКЕ СРЕДСТВАМИ СТРАТЕГИЙ АКТИВНОЙ ОЦЕНКИ/Фізіка, 2017, № 4. С. 31-39.

2016

Мікалай ЗАПРУДСКІ, НаШтоБуЗУ – інструмент для аб’ектыўнай ацэнкі поспехаў вучня, Настаўніцкая газета 6 студзеня 2016 года, http://www.nastaunik.info/sites/default/files/page/files/nasthaz-06-01-2016.pdf

Міхась КУДЗЕЙКА. “Ацэнка, якая дапамагае вучыцца”, Настаўніцкая газета 6 лютага 2016 года

Алена ПАЛЕЙКА: “Ядро актыўнай ацэнкі – у зваротнай сувязі”, Настаўніцкая газета 3 сакавіка 2016 г. http://www.nastaunik.info/sites/default/files/page/files/nasthaz-03-03-2016.pdf

Эла ЯКУБОЎСКАЯ. “Пытанні на ўроку”, Настаўніцкая газета 2 красавіка 2016 г. http://www.nastaunik.info/sites/default/files/page/files/nasthaz-02-04-2016.pdf

Святлана КІРСАНАВА, Галіна СУХАВА. Не хваліся нажаўцы, а хваліся, намалаціўшы. Настаўніцкая газета, 23 ліпеня 2016 г.

Актыўная ацэнка – новая мода?, газета “Звязда”, 18 МАЯ 2016 г. http://www.zviazda.by/be/news/20160518/1463519891-aktyunaya-acenka-novaya-moda

Як зрабіць, каб вучань адчуваў сябе ў школе камфортна, газета “Звязда” ад 16.06.2016. http://www.zviazda.by/be/news/20160615/1466007310-yak-zrabic-kab-vuchan-adchuvau-syabe-u-shkole-kamfortna

На страницах журнала «Народная асвета» опубликован тематический модуль посвещенный теме стратегии активной оценки:

Е. Радевич. Активная оценка — оценивание для эффективного обучения: Основные элементы и результаты новой педагогической стратегии, «Народная асвета», №2, 2016, С. 19

Я. Тищук. Семинар-практикум «Методический инструментарий активной оценки»: Типы вопросов и техника их постановки, «Народная асвета», №2, 2016, С. 23.

А. Андрукович. Фокус-группа «Активная оценка и эффективный урок»: Алгоритм подготовки и проведения учебных занятий, «Народная асвета», №2, 2016, С. 27.

А. Данілішына. Інтэрактыўная гульня «Асноўныя прыёмы актыунай ацэнкі»: Фарміраванне новага стылю педагагічнай дзейнасці, «Народная асвета», №2, 2016, С. 30.

Т. Войтович. Мастер-класс «Составляющие активной оценки»: Этапы проектирования учебного занятия, «Народная асвета», №2, 2016, С. 34.

О. Абламейко. Новая практика оценочной деятельности: Особенности использования элементов активной оценки на уроках в младших классах, «Народная асвета», №2, 2016, С. 37.

А. Макарэвіч. Стратэгія актыўнай ацэнні — сродак фарміравання ўнутранай матывацыі вучняў: Умовы прымянення, пастаноўка мэты і ключавога пытання, правілы арганізацыі навучання, «Народная асвета», №2, 2016, С. 41.

КРУГЛЫ СТОЛ: Школьная адзнака: пернік ці бізун? – матэрыялы круглага стала ў газеце “Звязда”, 04.03.2016. http://www.zviazda.by/be/news/20160304/1457103392-shkolnaya-adznaka-pernik-ci-bizun

Мікалай Запрудскі, “Ацэнка, якая дапамагае вучыцца”, Настаўніцкая газета 6 лютага 2016 г. http://www.nastaunik.info/sites/default/files/page/files/nasthaz-06-02-2016.pdf

2015

С. Мацулевіч. Майстар-клас “Тэхнікі паспяховага навучання“. Відэа + план-канспект. Запіс з семінара г. Глыбокае, 21.01.2015.

Настаўнікі выбіраюць ацэнку ў дапамогу навучанню“, Настаўніцкая газета,   28.04.2015

Па інтэрактыўнай мадэлі навучання, Настаўніцкая газета, Партфоліа, 2015

С. Счестнович, О. Германович, Польская школа глазами белорусских учителей, http://dn.aacenka.by/mod/forum/discuss.php?d=1650 (будет опубликовано в «Настаўніцкай газете»

С Счасновіч, В. Германовіч, Свабода як усвядомленая неабходнасць, Настаўніцкая газета, 2015.

Ю. Каласоўскі: «Я як стараста не мог сабе гэта дазволіць…», сайт Витебского педуниверситета: https://vsu.by/index.php/2012-02-28-11-26-13/2012-02-28-11-26-46/2012-02-28-11-27-32/press-klub-filologicheskogo-fakulteta/1673-yuras-kalaso-ski-ya-yak-starasta-ne-mog-sabe-getaga-dazvolits

Анімацыйны ролік “Пяць крокаў да актыўнай ацэнкі”, http://aacenka.by/?p=9383

Семинар в г. Глубокое для зам. директоров школ г. Витебска http://oct-vit-roo.by/?page=calendar&ID=4340058

Майстар-клас С. Мацулевіч. Запіс з семінара г. Глыбокае, 21.01.2015. http://aacenka.by/?p=9460

Святлана Локіс пра свой вопыт удзелу ў дыстанцыйным курсе Актыўная ацэнка, http://aacenka.by/?p=9410

Якубовская Э.Н. «Оценки скрытые резервы», Образование Минщины, №2, 2015.

Репортаж о семинаре в г. Молодечно: http://g-cofartsmolod.schools.by/news/51380

http://g-cofartsmolod.schools.by/photoalbum/32638

Мікалай ЗАПРУДСКІ, кансультант дыстанцыйнага курса. У школу – па адзнакі ці па веды?, Настаўніцкая газета, 20 кастрычніка 2015 года. http://www.nastaunik.info/sites/default/files/page/files/6.pdf

Мікалай ЗАПРУДСКІ, Якія мэты, такая і праца вучняў на ўроку, Настаўніцкая газета, 21 лістапада 2015 года, http://www.nastaunik.info/sites/default/files/page/files/nasthaz-21-11-2015.pdf

2014

У трэндзе – адказнасць за навучанне.(Гутарка з М.І. Запрудскім), Настаўніцкая газета, 19 красавіка 2014 года  (спампаваць PDF)

М.В. Кудейко  Метод активной оценки, с.34, “Образование Минщины”, №2, 2014

А.В. Ярмак Начать с себя. Опыт использования метода активной оценки в начальной школе., с. 35-41, “Образование Минщины”, №2, 2014

Кононович О.Е.  “Оценка, которая помогает учиться”, “Пачатковая школа” №10, 2014

А. Якубоўскі, Э. Якубоўская. Пытанні настаўніка на ўроку фізікі.  «Фізіка» №2, 2014

С. Гін. “Адзнакі ў пачатковай школе: за і супраць”, Настаўніцкая газета, 4.09.2014

Семинар для преподавателей 06.11.2014 | Рубрика: Новости, Солигорский телевизионный канал. (Семінар для настаўнікаў Салігорска), Відэа http://www.stc-tv.by/?p=50882

D. Sterna. Białoruscy nauczyciele chcieliby więcej (+Пераклад на беларускую мову )

2013 

Мікалай ЗАПРУДСКІ, Актыўная ацэнка: зваротная сувязь на ўроку, “Настаўніцкая газета”, 02.04.2013

Т. Мацкевіч. Эфектыўнасць навучання: Фактары і ўплывы 66, “Роднае слова” 7/2013

Іна Шымко:Актыўная ацэнка: пазбавіцца стрэсавых сітуацый і ліквідаваць прабелы ў ведах”, “Настаўніцкая газета” 17 студзеня 2013 г

Ю. Паўлава. Прызначэнне літар е, ё, ю, я, і: Урок беларускай мовы (V клас) 69, “Роднае слова” 7/2013

Т.  Мацкевіч, А. Орса-Рамана. Фактары, якія ўплываюць на эфектыўнасць навучання: паводле даследавання Джона Хэці “Узаемабачнае навучанне”, Фізіка, №5, 2013

С. І. Локіс, “Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа”,  №7, 2013,  раздзел “Уроки развития речи с использованием методики активной оценки”  “Навучанне пісьмоваму пераказу. Беларуская мова. III клас” ,  “Написание сочинения-миниатюры. Русский язык. IV класс”.

2012 

Аксючиц С.А. Активная оценка учебных достижений – средство формирования самооценки / С.А. Аксючиц // Народная асвета. – 2012. – № 8. – С. 29–33.

Запрудскі М.І. Актыўная ацэнка – новая стратэгія навучання //Кіраванне ў адукацыі 2011, № 12.

Запрудский Н. И. Контрольно-оценочная деятельность учителя и учащихся. Минск, Сэр-Вит, 2012.

Часопіс “Пачатковае навучанне” №10, 2012 г. змясціў серыю артыкулаў, прысвечаных АА:
Мацкевіч Т. П. Метад актыўнай ацэнкі: узнікненне і распаўсюджванне ў краінах свету. С. 17.
Стэрна Д. Актыўная ацэнка: новая методыка навучання для якаснага ўзроўню адукацыі. С.18.
Радевич Е. В. От оценивания для контроля к оцениванию для развития. С. 23.
Мацулевич С. В. Урок математики в 1 класе. Дециметр. С. 26.
Ярмак А. В. Урок обучения грамоте в 1 класе. Гласный звук “а”, буквы А, а. с. 29.,
Урок русского языка в 4 класе. Наречие как часть речи.
Примеры обратной связи.
Демедюк М. И. Урок обучения письму в 1 классе. Строчная буква ж. с. 34. Урок русского языка во 2 классе. Парные звонкие и глухие согласные.
Локис С. И. Урок математики во 2 классе. Письменное вычитание двузначного числа из круглого. С. 46.
Печёнова О. В. Урок математики в 3 класе,   Урок русского языка в 3 классе. Род имён существительных.С. 48

“Актыўная ацэнка – актыўны вучань”. Настаўніцкая газета, 15 снежня 2012 г..