М.І. Запрудскі: Актыўная ацэнка – новая стратэгія навучання

У любой дзейнасці чалавека неабходнымі яе элементамі з’яўляюцца кантроль і ацэнка. Менавіта яны выступаюць рэгулятарамі гэтай дзейнасці, даюць чалавеку інфармацыю аб тым, наколькі паспяхова ідзе працэс, якія існуюць складанасці. Гэта дазваляе ў выпадку неабходнасці карэкціраваць свае дзеянні. Кантрольна-ацэначная дзейнасць гэта дзейнасць па кантролю і ацэнцы ходу і вынікаў таго або іншага працэсу. Кантроль разумеюць як працэс параўнання кантралюемага аб’екта, дзейнасці з эталонамі, нормамі, крытэрыямі. Ацэнка – гэта вуснае або пісьмовае выражэнне вынікаў кантролю.

Перадусім, звернемся да традыцыйнай практыкі кантрольна-ацэначнай дзейнасці ў адукацыйным працэсе. У большасці яна характарызуецца наступным: адзіным кантралёрам і ацэншчыкам на ўроку з’яўляецца настаўнік, вучні і бацькі пазбаўлены адпаведных паўнамоцтваў; ацэньваюцца толькі вынікі навучання (тое, як ідзе працэс засваення ведаў застаецца па-за ўвагай); змест кантролю (што будзе ацэньваецца) часта засакрэчаны; на ўроках зашмат часу траціцца на кантроль (патрэбна ж выставіць адзнакі); прымяняецца толькі бальная або рэйтынгавая ацэнка; адзнакі іншы раз выкарыстоўваюцца як сродак уціску на вучняў.

Вынікамі такога кантролю з’яўляюцца шматлікія адмоўныя наступствы:

 • застаецца мала часу на вывучэнне вучэбнага матэрыялу, адпрацоўку прадметных і агульнавучэбных уменняў і навыкаў; на ўзаеміны настаўніка з вучнямі;
 • дэфармуюцца пазнавальныя матывы (з засваення ведаў на атрыманне добрых адзнак);
 • адзнакі часта становяцца прычынай пагаршэння адносін паміж настаўнікам і вучнямі; вучні адчуваюць псіхалагічны дыскамфорт, няўпэўненасць з-за таго, што настаўнік можа выклікаць адказваць і можна атрымаць дрэнную адзнаку. Гэта правакуе спісванне, хлусню, крывадушша, можа стаць прычынай неўрозу;
 • некаторыя вучні прывыкаюць да дрэнных адзнак, таму ў іх прытупляецца асабістая годнасць, яны становяцца азлобленымі, у іх зніжаецца ўзровень самаацэнкі;
 • адной з прычын адставання ў вучобе з’яўляецца тое, што ў многіх вучняў не сфарміраваны ўменні самаацэнкі;
 • непаспяховыя вучні адчуваюць немагчымасць дасягнуць большага і зусім перастаюць вучыцца, спадзяюцца, што нейкія балы ім паставяць (цяпер усе адзнакі дадатныя). Гэта прыводзіць да ўтрыманства, вучні знімаюць з сябе адказнасць за вучобу, што потым выліваецца ў асабістыя і сацыяльныя праблемы і да т. п..

Між тым існуе іншая практыка кантрольна-ацэначнай дзейнасці – актыўная ацэнка (АА). Ей можна даць наступнае азначэнне – гэта стратэгія навучання, у межах якой вучні маюць магчымасць пастаянна бачыць і разумець свае поспехі (і гэтаму радавацца), памылкі (і працаваць над імі); валодаць працэдурамі ацэнкі, кіраваць асабістым навучаннем. Да ацэначнай дзейнасці далучаюцца бацькі вучняў.

Прымяненне АА стварае атмасферу, якая спрыяе навучанню. У гэтай атмасферы ў вучняў узмацняецца адчуванне ўласнай значнасці, павышаецца іх пазнавальная матывацыя і адказнаць за вучэбныя поспехі і няўдачы, узрастае ўзровень самастойнасці, ёсць умовы для супрацоўніцтва, вучні лепш разумеюць працэс вучэння. Прадметам АА з’яўляюцца не толькі кагнітыўныя і творчыя вынікі, але і сама дзейнасць па іх атрыманню.

Стратэгія АА мае шырокае распаўсюджанне ў многіх краінах. На карысць яе сведчыць, напрыклад, той факт, што вучні Фінляндыі паказалі найлепшыя вынікі міжнароднага даследавання вучэбных дасягненняў вучняў PISA і, менавіта, настаўнікі гэтай краіны шырока выкарыстоўваюць АА ў сваёй педагагічнай дзейнасці.

Апошнім часам многія айчынныя настаўнікі, якія былі ўдзельнікамі трэнінгаў, што праводзілі трэнеры з Варшавы або прайшлі навучанне на аўтарскіх курсах аўтара гэтага артыкула, паспяхова выкарыстоўваюць актыўную ацэнку. Назавем толькі некалькі імёнаў: В.М. Герцык, Ю.І. Клімовіч, А.Л. Сарока, Г.А. Сухава, Н.Г. Цішчанка, Э.М. Якубоўская і інш. Многія сродкі АА на сваіх ўроках прымяняюць настаўнікі пачатковых класаў, якія карыстаюцца тэхналогіяй калектыўна-размеркаванай дзейнасці.

Нашы польскія калегі прытрымліваюцца наступных правілаў арганізацыі навучання з АА:

 1. Пры планаванні ўрока я заўсёды вызначаю крытэрыі ацэнкі яго выніковасці.
 2. Я заўсёды знаёмлю вучняў з гэтымі крытэрыямі.
 3. Я даю вучням магчымасць зваротнай сувязі.
 4. Я вучу вучняў адказнасці за іх навучанне.
 5. Я прадстаўляю вучням магчымасці ацэнкі і самаацэнкі.
 6. Я ацэньваю работу вучняў толькі пасля іх самаацэнкі.
 7. Я даю навучэнцам магчымасць палепшыць сваю работу і паказваю, як гэта можна зрабіць.
 8. Я веру ў магчымасці вучняў і дэманструю ім свае спадзяванні, што яны могуць дасягнуць большага.
 9. Я атрымліваю ад вучняў інфармацыю аб тым, ці добра я іх вучу.
 10.  Я паведамляю бацькам аб прагрэсе іх дзіцяці, узбройваю іх крытэрыямі ацэнкі.
 11.  Я далучаю бацькоў да кантрольна-ацэначнай дзейнасці.
 12.  Я ствараю атмасферу супрацоўніцтва, а не спаборніцтва.

Вучні атрымліваюць ад педагога адпаведны інструктаж:

 • Мы будзем на пачатку кожнага ўрока дамаўляцца аб мэтах работы, каб вы ведалі, што і навошта вы будзеце вывучаць, а таксама каб па завяршэнні ўрока вы самі маглі ацаніць тое, наколькі вашыя мэты дасягнуты.
 • Заўсёды буду вас знаёміць з крытэрыямі ацэнкі – указваць на тое, што будзе ацэньвацца. Затым буду ацэньваць толькі тое, што будзе загадзя вызначана.
 • Я буду ставіць вам пытанні, каб вы самастойна знаходзілі адказы; буду ствараць праблемныя сітуацыі, вы будзеце бачыць у іх праблемы, якія мы разам будзем вырашаць. Вы будзеце самі праяўляць ініцыятыву, а не толькі падпарадкоўвацца маім указанням.
 • Адзнакі вы будзеце атрымліваць не заўсёды. Часцей — мае каментары да вашых прац: што вы зрабілі добра, а над чым трэба папрацаваць. Гэтыя каментары вы будзеце атрымліваць вусна ці пісьмова. Вы будзеце або прымаць мае заўвагі і прапановы, або аспрэчваць іх, вылучаючы свае аргументы.
 • Я буду пытацца ў вас аб тым, як вы жадаеце, каб вас вучылі і буду вашыя меркаванні ўлічваць.
 • Я буду часта прасіць вас абмеркаваць вашыя адказы на мае пытанні ў парах.
 • Буду старацца ставіць вам на пачатку занятку ключавое пытанне, на якое мы разам будзем шукаць адказ.
 • Адзнакі вы будзеце атрымліваць у асноўным за праверачныя работы па выніках кожнага раздзела.
 • Вы часта будзеце ацэньваць адзін аднаго, а таксама ставіць адзін аднаму пытанні, даваць парады.
 • Вы таксама будзеце ацэньваць самі сябе і на гэтай аснове планаваць сваё далейшае развіццё.

Пазіцыя вучня, калі настаўнік прымяняе актыўную ацэнку, характарызуецца наступным:

 • я ведаю навошта і чаму я павінен навучыцца;
 • мне падабаецца, калі настаўнік размаўляе са мной аб маім прагрэсе і кожную хвіліну ведае, на якім этапе навучання я знаходжуся;
 • я атрымліваю ад настаўніка інфармацыю аб тым, што мною зроблена добра, што я магу палепшыць, як я магу развівацца далей;
 • я ажыццяўляю кантроль і ацэнку сваёй дзейнасці і яе вынікаў, што дае мне магчымасць працаваць над памылкамі і развіваць сваю дзейнасць;
 • я выкарыстоўваю веды і ўменні маіх аднакласнікаў.

Ядром актыўнай ацэнкі з’яўляецца зваротная сувязь (ЗС). Гэта, як вядома, уздзеянне вынікаў функцыянавання якой-небудзь сістэмы на характар гэтага функцыянавання.

Для школьнага ўрока і адукацыйнага працэсу ў цэлым, ЗС мае вельмі важнае значэнне, бо яна:

— забяспечвае якаснае планаванне. План, канспект, сцэнарый або тэхналагічная карта ўрока, якія ўключаюць ЗС – гэта аснова яго эфектыўнасці;

— стварае магчымасці для адсочвання працэсу навучання школьнікаў, бо задае для гэтага адпаведны інструментарый;

— сама з’яўляецца карысным для вучняў і важным дыдактычным уменнем: калі на ўроках настаўнікам (і вучнямі) часта прымяняецца ЗС, то вучні авалодваюць адпаведнымі працэдурамі;

— аказвае на вучняў эмацыйнае ўздзеянне і служыць моцным матывучым фактарам: вучань радуецца свам поспехам і бачыць, над чым канкрэтна яму яшчэ трэба папрацаваць;

— дае вучням канструктыўныя рэкамендацыі па карэкцыі іх дзейнасці;

— фармуе адэкватную самаацэнку вучняў.

Эфектыўнасць ЗС залежыць ад таго, як яе настаўнік арганізуе. Прывядзем прыклады ЗС, якая, хутчэй за ўсё, не з’яўляецца карыснай і пакажам, як яе можна палепшыць (таб.1)

Табліца 1. Прыклады няўдалай і ўдалай зваротнай сувязі

Прыклады зваротнай сувязі Сумненні, пытанні, якія могуць узнікнуць у вучня Як палепшыць зваротную сувязь
Паспрабуй развіць тваю думку Як гэта зрабіць? Скажы, як зменіцца працэс, калі…
Падыдзі да тэмы больш дэталёва Што гэта значыць? Ты можаш расказацьаб будове..?
Табе патрэбна быць больш старанным Як? Каб твая праца была больш якаснай, што патрэбна было б зрабіць па-іншаму?
Вельмі добра ты распавядаў У чым маё апавяданне добрае? Выдатнае апавяданне: 1) ты прывеў вельмі пераканаўчы прыклад, 2)…
Добрая праца У чым яна добрая? Можа быць у ёй есць нейкія хібы, калі яна не выдатная? Якія? Паглядзі на крытэрыі. Якім крытэрыям твая работа адпавядае?
Звярні ўвагу на памылкі, якія я адзначыў Мне на іх толькі паглядзець? У тваей рабоце ёсць памылкі (паглядзі). Як ты думаеш, чым яны выкліканы? Што ты можаш зрабіць, каб ад іх пазбавіцца?
Сканцэнтруйся на тэме Што гэта? Звярні ўвагу ў параграфе на… Запішы галоўную думку кожнага абзацу
Малайчына! Істотны прагрэс! У чым малайчына У чым прагрэс? З якога часу? Як ты думаеш, у чым за апошні месяц ты палепшыў свае вынікі? Дзякуючы чаму?
Табе патрэбна больш старацца Я і так стараюся! Табе патрэбна звярнуць увагу на… Паспрабуй зрабіць…

Відавочна, што запісы ў правым слупку табліцы датычацца крытэрыяў, па якіх ацэньваецца работа вучня і яе вынікі. З дапамогай сваіх пытанняў і заўваг настаўнік прапануе вучню суаднесці сваю працу з прапанаванымі (ці вылучанымі сумесна) нормамі, патрабаваннямі. Заўвагі павінны быць канкрэтнымі. Яны павінны паказваць вучню, як яму далей вучыцца.

Для асэнсавання асаблівасцей кантрольна-ацэначнай дзейнасці ў межах стратэгіі актыўнай ацэнкі параўнаем яе з традыцыйнай практыкай кантролю і ацэнкі (таб. 2)

Табліца 2. Араганізацыя кантрольна-ацэначнай дзейнасці ў рамках традыцыйнага і інавацыйнага навучання

Пазіцыі для параўнання Традыцыйная практыка КАДз Актыўная ацэнка
Задачы кантролю Высветліць ступень засваення вучэбнага матэрыялу і паставіць адзнакі Ацаніць ход і вынікі пазнавальнай дзейнасці вучняў для яе развіцця
Аб’екты кантролю Веды, уменні і навыкі Вынікі навучання: веды, уменні і навыкі, паказчыкі развіцця, а таксама працэс навучання
Суб’ектыкантролю Настаўнік Настаўнік, вучні, бацькі вучняў
Эталоны для ацэньвання Патрабаванні вучэбнай праграмы Патрабаванні вучэбнай праграмы, загадзя вызначаныя крытэрыі ацэнкі працы і яе вынікаў
Працэдура ацэнкі Параўнанне вынікаў навучання з эталонам Параўнанне хода і вынікаў дзейнасці вучняў не толькі з эталонамі, крытэрыямі, але і з пачатковым узроўнем навучанасці
Сродкі кантролю Пытанні, заданні, кантрольныя работы, тэсты, залікі, экзамены Пытанні, заданні, кантрольныя работы, тэсты, залікі, экзамены, рэфлексія
Фіксацыя вынікаў Адзнакі, рэйтынг Адзнакі, а таксама якасныя характарыстыкі, у якіх даецца характарыстыка адукацыйнага прырашчэння вучня, па загадзя вызначаных крытэрыях

 

Для паспяховага выкарыстання АА і арганізацыі ЗС неабходны адпаведныя дыдактычня сродкі: дыягнастычнае мэтавызначэнне, крытэрыі правiльнага выканання заданняў і хода працы над імі, пытанні настаўніка да вучняў, убудаваны ў працэс навучання контроль і самакантроль, тэсты, каментары настаўніка да выкананых вучнямі заданняў; эталоны правільных адказаў, культурна-гістарычныя аналагі, святлафор, рэфлексія і інш. Гэтыя сродкі падрабязна апісаны ў літаратуры [1,2,5,6,7].

Дзейнасць настаўніка ў межах стратэгіі актыўнай ацэнкі па забеспячэнню зваротнай сувязі ажыццяўляецца на трох этапах: планаванне ўрока, яго правядзенне і аналіз.

Паслядоўнасць працэдур праектавання эфектыўнага ўрока намі апрабавана і прадстаўлена ў кнізе [1]. Тут жа падкрэслім асаблівасці адпаведнай дзейнасці настаўніка, які зарыентаваны на актыўную ацэнку:

 • дыягнастычна фармулюе навучальную мэту з улікам узроўню навучанасці вучняў, патрабаванняў праграмы, зместу вучэбнага матэрыялу;
 • прымае рашэнне аб тым, як мэта будзе даведзена да вучняў (запісвае мэту на іх мове);
 • вызначае крытэрыі поспеху, якія напачатку ўрока паведамляюцца вучням;
 • запісвае, на што будзе звяртаць увагу пад час работы вучняў і ў яе выніках;
 • вызначае прагназуемы вынік кожнага этапа ўрока, напрыклад, якая будзе ступень матывацыі вучняў, якія “правілы гульні” яны прымуць, што вучні будуць ведаць, умець і г.д.
 • прадумвае і вырашае, якім чынам ён даведаецца і як даведаюцца самі вучні, што дасягнуты запланаваныя для этапа вынікі. Плануе карэктуючыя дзеянні, якія будуць праведзены, калі вынікі этапаў будуць дасягнуты не ўсімі вучнямі;
 • вызначае, з дапамогай якіх сродкаў вучні даведаюцца і сам настаўнік будзе ведаць, як яны авалодалі матэрыялам урока;
 • указвае, як будзе праведзена карэкцыйная работа, калі высветліцца, што ў вучняў ёсць прабелы ў авалоданні матэрыялам;
 • вызначае, як будзе арганізавана самаацэнка таго, як вучні працавалі на ўроку, што вынеслі з урока;
 • вызначае варыянты хатняга задання для розных вынікаў выходнага кантроля (заданне павінна факусавацца на гэтыя вынікі);
 • вызначае, якія крытэрыі поспеху пры выканнні дамашніх заданняў вы вызначыце для вучняў.

Ход урока з актыўнай ацэнкай таксама мае свае асаблівасці. На такім уроку настаўнік:

 • імкнецца атрымаць інфармацыю ад вучняў аб тым, у якой ступені яны валодаюць апорнымі для новай тэмы ведамі і ўменнямі.Такую інфармацыю можна атрымаць, напрыклад, з дапамогай тэста, прыёмам “Святлафор”, дыктоўкай (адказ двух-трох вучняў каля дошкі не дазваляе высветліць, як валодаюць матэрыялам астатнія вучні класа). Важна дапамагчы ім самім убачыць ступень валодання неабходнымі ведамі і ўменнямі. Высвятленне прабелаў дапамагае арганізаваць паўтарэнне, карэкцыйную работу, а таксама, магчыма, удакладніць тэму ўрока;
 • высвятляе, як вучні дасведчаны ў новай тэме. Магчыма, школьнікі нешта ведаюць з тэлеперадач, даведаліся на занятках ва ўстановах дадатковай адукацыі, ад сваіх бацькоў. Калі даваць новы матэрыял без уліку іх суб’ектнага вопыту, то вучням будзе нецікавым тлумачэнне настаўніка;
 • паведамляе вучням на іх мове мэту ўрока (магчыма, дзе гэта апраўдана, далучае вучняў да асабістага самавызначэння на свой вынік занятку). Мэту запісвае на дошцы або прапануе вучням запісаць яе ў сшытку;
 • тлумачыць вучням крытэрыі поспеху, гаворыць, на што ён будзе звяртаць увагу ў індывідуальнай, парнай і групавой рабоце, у яе выніках;
 • прадстаўляе вучням этапы ўрока, “рэперныя пункты”, на якіх будзе кантроль (самакантроль, узаемакантроль), ацэнка (самацэнка, узаемная ацэнка) прамежкавых вынікаў;
 • арганізуе вучэбна-пазнавальную дзейнасць вучняў, скіраваную на дасягненне пэўных вынікаў этапаў і мэты ўрока; арганізуе прамежкавы кантроль (узаемакантроль і самакантроль) і арганізуе адпаведную карэкцыйную работу;
 • праводзіць выходны кантроль (самакантроль), а таксама карэкцыю прабелаў;
 • прапануе вучням дыферэнцыяванае хатняе заданне, змест якога адпавядае поспехам і прабелам ў выкананні выхаднога тэста; узбройвае іх крытэрыямі паспяховага выканання гэтага задання;
 • арганізуе асэнсаванне вучнямі іх дзейнасці.

Пры ацэнцы настаўнікам праведзенага ўрока асноўным крытэрыем, на наш погляд, можа быць якасць зваротнай сувязі – ступені дасведчанасці суб’ектаў адукацыйнага працэсу аб ходзе, прамежкавых і канчатковых выніках вучэбнага занятку.

Вышэй прадстаўлена ў многім ідэальная мадэль планавання і правядзення ўрока, паколькі па многіх аб’ектыўных і суб’ектыўных прычынах далёка не заўсёды магчыма гэту мадэль цалкам рэалізаваць на практыцы. Але ёсць пэўныя падставы, эфектыўны настаўніцкі вопыт, якія сведчаць, што дадзеная мадэль павінна быць арыенцірам для развіцця педагогамі сваёй прафесійнай дзейнасці.

Для таго, каб стымуляваць актыўнасць бацькоў у кантрольна-ацэначнай дзейнасці, ім могуць быць дадзены адпаведныя рэкамендацыі:

1. Кожны дзень цікаўцеся вучэбнымі поспехамі свайго дзіцяці. Пытайцеся ў яго: “Аб чым ты сёння даведаўся на ўроку, чаму навучыўся?”, а не «Якую ты сёння атрымаў адзнаку?” Радуйцеся поспехам, не раздражняйцеся з-за кожнай няўдачы, памылкі, якую зрабіў сын або дачка.

2. Практыкуйце такую работу: прасіце дзіця яшчэ да чытання параграфа адказаць на пытанні, якімі параграф завяршаецца. Пры гэтым вучань будзе ведаць, на што звяртаць увагу пры чытанні тэксту, тым самым ствараюцца перадумовы ўзнікнення ці ўзмацненя пазнавальнага інтарэсу.

3. Спытайце ў дзіцяці, на што настаўнік будзе звяртаць увагу пры праверцы хатняга задання, ці прапанаваў ён загадзя адпаведныя крытэрыі правільнага і поўнага выканання задання. Папрасіце суаднесці выкананую работу з атрыманымі ад настаўніка крытэрыямі.

4. У першую чаргу звяртайце ўвагу на тое, што вучнем зроблена правільна, добра або выдатна (гэта прыдае яму больш упэўненасці ў сваіх сілах). Калі знойдуцца памылкі, то абмяркуйце разам, як можна выправіць работу.

5. Пры праверцы выкананага задання нацэльвайце дзіця не на бяздумны пераказ тэксту, а на тое, каб яно ўмела даказваць правільнасць сваёй працы, прыводзіць адпаведныя прыклады. Часцей пытайцеся: “Чаму ты так думаеш?”, “Ці можна зрабіць па-іншаму?”, “На чым грунтуецца тваё перакананне, што ты правільна выканаў заданне, зразумеў змест тэксту, рашыў задачу” і інш.

6. Часцей звяртайцеся да ацэначных лістоў, партфоліа, калі з імі працуе вашае дзяця.

Прадстаўленыя матэрыялы носяць рэкамендацыйны характар. Выкарыстоўваць іх ці не, развіваць сваю дзейнасць у накірунку актыўнай ацэнкі, ці не — вырашае сам настаўнік. Але нельга пакінуць паза ўвагай тое, што АА станоўча ўплывае на ўзроўні суб’ектнасці вучняў, ведаў і ўменняў, вучэбнай матывацыі і адказнасці.

Літаратура

 1. Запрудский Н.И. Соврменные школьные технологии-2 / Н.И. Запрудский. – Мн.: Сэр-Вит, 2010. 256 с.
 2. М.І. Запрудскі. Як эфектыўна арганізоўваць самастойную пазнавальную дзейнасць вучняў // Фізіка: праблемы выкладання, 2011. – № 5. С.
 3. Методические рекомендации по совершенствованию качества образования / Инструктивно-методическое письмо Министерства образования // Настаўніцкая газета, 2 ліпеня 2011 года.
 4. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов /А.В. Хуторской. – СПб: Питер, 2001. 544 c.
 5. Шакура С.Д. Формирование контрольно-оценочных действий учащихся 1-6 классов в процессе учебной деятельности / С.Д. Шакура.; ГУО «Акад. Последиплом. Образ.». – Минск: АПО, 2011. С. 26.
 6. Якубоўская Э.М. // Фізіка: праблемы выкладання, 2011. – № 5.
 7. “Ocenianie kształtujące w praktyce”, Danuta Sterna, CEO,Warszawa, 2008, 192 c.

 

 


Пакінуць адказ

Ваш адрас электроннай пошты не будзе апублікаваны. Неабходныя палі пазначаны як *

Увядзіце лічбу: